Metanooli sisaldavate klaasipesu-vedelike uus regulatsioon jõustub 9.mail 2019

Alates 9.5.2019 ei tohi üldsusele kättesaadavates klaasipesuvedelikes kasutada rohkem kui 0,6% metanooli.

Suurema metanooli sisaldusega klaasipesuvedelikku võib müüa ärikliendile, kes oma majandus- või kutsetegevuses seda kasutab ning seda võib kättesaadavaks teha üksnes hulgikaubanduses ja sularahata arvelduse korras.

 Tavatarbija on defineeritud tarbijakaitseseaduses ning kemikaaliseadus sätestab, milliseid kemikaale ei tohi tavatarbijale kättesaadavaks teha.

 Tarbijakaitseseadus:

§ 2. Terminid

(1) Käesoleva seaduse tähenduses on:

1) tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

 Kemikaaliseaduse § 14. Üldsusele keelatud kemikaal

(1) Kemikaali ja toodet, mille turuleviimine või kasutamine on REACH-määruse XVII lisa kohaselt üldsusele keelatud, ei tohi teha kättesaadavaks tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud kemikaali ja toodet tohib kättesaadavaks teha üksnes hulgikaubanduses ja sularahata arvelduse korras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud kemikaali ja toodet tohib omandada ja hoida üksnes isik, kes kasutab seda õiguspäraselt oma majandus- või kutsetegevuses või teadus- ja arendustegevuses.

Seega jätkame ka peale 9.5.2019 äriklientide teenindamist metanooli sisaldavate toodetega ning eeldame, et neid tooteid kasutatakse eelpool toodud reeglite alusel.

Loe lisaks